Video
Facebook

​Cách sử dụng mạo từ trong tiếng anh

Mạo từ là một phần rất quan trọng trong tiếng Anh .Các bạn khám phá cách sử dụng cùng Oxford nhé
Định nghĩa
Tiếng anh có 2 mạo từ: The và a/an. The dùng để chỉ những danh từ cụ thể hoặc cá biệt; a/an dùng để chỉ danh từ không cụ thể và không cá biệt. Chúng ta gọi The là mạo từ xác định.
the = mạo từ xác định
a/an = mạo từ không xác định
Ví dụ: nếu nói, “Let's read the book”, có nghĩa là một quyển sách cụ thể. Nói, "Let's read a book," có nghĩa là bất kì quyển sách nào.
Nói cách khác: The được dùng để chỉ một thành phần cụ thể hoặc cá biệt trong một nhóm. Ví dụ, “"I just saw the most popular movie of the year." Nghĩa là có rất nhiều bộ phim, nhưng chỉ có một bộ phim mà tôi xem là bộ phim phổ biến nhất. Vì vậy, chúng ta sử dụng the.
“A/an? Được dùng để chỉ một thành phần không cụ thể hoặc cá biệt trong nhóm. Ví dụ, "I would like to go see a movie." Trong câu này chúng ta không nói về một bộ phim cụ thể. Chúng ta đang nói về phim nói chung. Nghĩa là có rất nhiều bộ phim, và tôi muốn xem phim nào cũng được. Tôi không nghĩ về một bộ phim cụ thể nào.
Hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng của 2 mạo từ này trong phần 2 và phần 3 các bạn nhé.