Video
Facebook

Một số giới từ chỉ thời gian trong tiếng anh & cách sử dụng thông thường nhất

Giới Từ Cách dùng Ví dụ
in tháng in July; in September
năm in 1985; in 1999
mùa in summer; in the summer of 69
buổi trong ngày in the morning; in the afternoon; in the evening
khoảng thời gian in a minute; in two weeks
at buổi trong ngày at night
thời gian trong ngày at 6 o’clock; at midnight
dịp lễ at Christmas; at Easter
cụm từ cố định at the same time
on ngày trong tuần on Sunday; on Friday
ngày on the 25th of December*
dịp lễ đặc biệt on Good Friday; on Easter Sunday; on my birthday
buổi của 1 ngày đặc biệt on the morning of September the 11th*
after muộn hơn cái gì đó after school
ago điều gì đã xảy ra lâu rồi 6 years ago
before sớm hơn cái gì đó before Christmas
between thời gian chia làm 2 điểm between Monday and Friday
by không muộn hơn một mốc thời gian nào đó. by Thursday
during trong khoảng thời gian nào đó during the holidays
for khoảng thời gian for three weeks
from … to
from… till/until
từ 2 điểm của 1 quá trình from Monday to Wednesday
from Monday till Wednesday
from Monday until Wednesday
past thời gian trong ngày 23 minutes past 6 (6:23)
since mốc thời gian since Monday
till/until không muộn hơn một mốc cố định nào đó. till tomorrow
until tomorrow
to thời gian trong ngày 23 minutes to 6 (5:37)
up to không nhiều hơn một khoảng thời gian nào đó up to 6 hours a day
within trong khoảng thời gian nào đó within a day