Video
Facebook

Ngữ pháp tiếng Anh: Mệnh đề quan hệ (Relative Clause)

Cùng tìm hiểu một số điều về mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Trong quá trình học tiếng Anh, bạn sẽ phải sử dụng đến mệnh đề quan hệ để làm cho câu văn ngắn gọn và nhiều thông tin.
Mệnh đề quan hệ
(MĐQH- Relative Clause) là một thành phần của câu dùng để giải thích rõ hơn về danh từ đứng trước nó.

Ví dụ: The girl who is driving this car is my cousin. 

Cả cụm từ gạch chân được gọi là MĐQH, để bổ sung nghĩa cho từ “the girl”. Nếu bỏ phần này đi thì vẫn là một câu hoàn chỉnh nhưng chúng ta lại không biết chi tiết về cô gái đó.

menh-de-quan-he-relative-clause

Các dạng mệnh đề quan hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Chú ý

Đại từ quan hệ

 

Who

Thay thế cho người, làm chủ từ trong MĐQH

An architect is someone who designs buildings.

 

 

- Khi who/that đóng vai trò tân ngữ (object) trong mệnh đề quan hệ có thể lược bỏ who/that đi.

- Thường dùng “that” hơn là “which”

- Trong tiếng Anh ngày nay người ta ít khi dùng “whom” mà thường dùng “who/that” hoặc lược bỏ nó trong trường hợp là tân ngữ object. Lưu ý khi dùng “who/that” ta lại đặt giới từ đi theo sau động từ của nó.

 

 

Which

Thay thế cho vật, đồ vật. có thể làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong MĐQH

The book which is on the table is mine.

 

Whose

Thay thế cho sở hữu của người, vật ( his- , her- , its- , their- , our- , my- , -’s )

 

I have a friend whose father is a doctor.

Whom

Thay thế cho người, làm tân ngữ trong MĐQH.

 

The man whom I want to see wasn’t here.

The girl to whom you’re talking is my friend.

 

 

That

Đại diện cho tân ngữ chỉ người, vật, đặc biệt trong mệnh đề quan hệ xác định (có thể dùng thay who, which)

có thể làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong MĐQH

I need to meet the boy that is my friend’s son
There was a man and a dog that walked towards the gate. 

Trạng từ quan hệ

 

When (in/on which)

Thay thế cho cụm từ chỉ thời gian : then, at that time, on that day….

 

Do you remember the day when we fisrt met ?

 

Where (in/at which)

Thay thế cho cụm từ chỉ nơi chốn, có thể làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong MĐQH

I like to live in a country where there is plenty of sunshine.

 

Why (for which)

Thay thế cho cụm trạng từ chỉ lí do : for that reason

Tell me the reason why you are so sad.

 

 

Để tham khảo các khóa học và biết thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi:

Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Vietnam
Địa chỉ: số 83, Nguyễn Ngọc Vũ , Trung hòa , Cầu Giấy , Hà Nội 
Điện thoại: 04 3856 3886 / 7
Email: customerservice@oxford.edu.vn