Video
Facebook

Boying Ambition

Boying Ambition"Where any of your boyish ambitions ever realized ?"

Yes, When my mother used to cut my hair I often wished I might be bard headed"
                                                                                                                                   


Tham vọng thời trai trẻ Những tham vọng thời trai trẻ của anh có cái nào thành hiện thức không? Có chứ. Ngày xưa khi mẹ tôi cắt tóc cho tôi, tôi thường ước ao là mình sẽ hói đầu