Video
Facebook

Các cụm từ hay xuất hiện trong bài thi TOEIC

Các bạn nào chuẩn bị thi TOEIC thì không thể bỏ qua những cụm từ dưới đây được nhé:

CÁC CỤM TỪ HAY XUẤT HIÊN TRONG BÀI THI TOEIC

1. Sign up: đăng ký

2. Receive a 30% discount: nhận được mức giảm giá 30%

3. Inciement weather: thời tiết khắc nghiệt

4. Until further notice: cho đến khi có thông báo mới

5. Inconvenience: sự bất tiệN

6. Staff meeting: cuộc họp nhân viên

7. Brand new: mới tinh

8. Agenda: chương trình nghị sự

9. Special offer: đợt khuyến mãi/giảm giá đặc biệt

10. Maternity leave: nghỉ hộ sản

11. Monday through Saturday: từ thứ 2 đến thứ 7

12. Gourmet: khách sành ăn

13. Sales exceed $40 million: doanh thu vượt mức 4 triệu đô

14. Be good for: tốt cho

15. Weather lets up: Thời tiết đã đỡ hơn rồi

16. Be in the mood for: đang muốn

17. Reservation: việc đặt chỗ

18. Get a full refund: nhận lại số tiền hoàn trả 100%

19. Specialize in: chuyên về

20. Clearance sale: bán thanh lý

21. May I have your attention, please: xin quý vị chú ý

22. Subscribe: đặt(báo)

23. Check-out counter: quầy tính tiền

24. Warranty: sự bảo hành

25. Home appliances: vật dụng trong nhà

 

Để tham khảo các khóa học và biết thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi:

Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Vietnam
Địa chỉ: số 83, Nguyễn Ngọc Vũ , Hà Nội 
Điện thoại: 024 3856 3886 / 7
Email: customerservice@oxford.edu.vn