Các dạng đặc biệt của câu so sánh

Cùng học về dạng đặc biệt của câu so sánh trong tiếng Anh

Ở bài trước, chúng ta đã biết được các kiến thức cơ bản về câu so sánh. Trong bài này, trung tâm Ngoại ngữ Oxford English UK Vietnam xin đưa ra một số dạng đặc biệt của câu so sánh:

1.So sánh dạng gấp nhiều lần (Multiple Numbers Comparison)

Đó là dạng so sánh về số lần: một nửa(half), gấp đôi (twice), gấp ba (three times)…

Ở dạng so sánh này, chúng ta sẽ sử dụng so sánh bằng và phải xác định được danh từ là đếm được hay không đếm được.

Cấu trúc: S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun.
Ví dụ:

The bicycle costs three times as much as the other one.

Mary types twice as fast as I do.  

Lưu ý: twice that many/twice that much = gấp đôi ngần ấy... chỉ được dùng trong văn nói, không được dùng trong văn viết.
Ví dụ: 
We have expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number).

2.So sánh kép (Double comparison): 

Mẫu câu 1:

The + comparative + S + V + the + comparative + S + V

Ví dụ: The sooner you take your medicince, the better you will feel

Mẫu câu 2:
 The more + S + V + the + comparative + S + V

Ví dụ: The more you study, the smarter you will become

Mẫu câu 3: Đối với cùng một tính từ:

Short adj:S + V + adj + er + and + adj + er
Long adj:S + V + more and more + adj

Ví dụ: The weather gets colder and colder

3.So Sánh hơn kém không dùng “than”

Phải có “the” trước tính từ hoặc trạng từ so sánh. Chú ý phân biệt với so sánh hơn nhất. Thường trong câu sẽ có cụm từ “of the two+noun”

Ví dụ:

Harvey is the smarter of the two boys

Of the two books, this one is the more interesting


Để tham khảo các khóa học và biết thêm chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi:

 

Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Vietnam
Địa chỉ: Số 83, Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại: 04 3856 3886 / 7
​Email: customerservice@oxford.edu.vn