Ngữ pháp tiếng Anh: Cụm động từ- Phrasal Verb thường gặp (Phần II)

Dưới đây là một số Phrasal Verb thường gặp
Tiếp theo phần 1, các bạn lưu ý thêm một số cụm động từ sau:
 

End up: có kết cục = wind up

Figure out: suy ra

Find out: tìm ra

Get along/get along with sb: hợp nhau/hợp với ai

Get in: đi vào (đối với các loại xe)

Get off: xuống xe (đối với các loại phương tiện như xe bus, taxi...)

Get on with s.o: hòa hợp, thuận với ai đó

Get out: cút ra ngoài

Get rid of sth: bỏ cái gì đó

Get up: thức dậy

Give up sth: từ bỏ cái gì đó

Go around: đi vòng vòng

Go down: giảm, đi xuống

Go off: reo, nổ (chủ ngữ thường là chuông, bom)

Go on: tiếp tục

Go out: đi ra ngoài, đi chơi

Go up: tăng, đi lên

Grow up: lớn lên

Help s.o out: giúp đỡ ai đó

Hold on: đợi tí

Keep on doing s.th: tiếp tục làm gì đó

Keep up sth: hãy tiếp tục phát huy

Let sb down: làm ai đó thất vọng

Look after sb: chăm sóc ai đó

Look around: nhìn xung quanh

Look at sth: nhìn cái gì đó

Look down on sb: khinh thường ai đó

Look for sb/sth: tìm kiếm ai đó/ cái gì đó

Look forward to something/Look forward to doing something: mong mỏi tới sự kiện nào đó

Look into sth: nghiên cứu cái gì đó, xem xét cái gì đó

Look sth up: tra nghĩa của cái từ gì đó

Look up to s.o: kính trọng, ngưỡng mộ ai đó

Make sth up: chế ra, bịa đặt ra cái gì đó

Make up one’s mind: quyết định

Move on to sth: chuyển tiếp sang cái gì đó
(còn tiếp)(phần 3)

Để tham khảo các khóa học và biết thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi:

 

Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Vietnam
Địa chỉ: số 83, Nguyễn Ngọc Vũ , Hà Nội 
Điện thoại: 04 3856 3886 / 7
Email: customerservice@oxford.edu.vn