The Difference Between Valor And Discretion

The Difference Between Valor And Discretion

"What's the difference between valor and discretion ?"

"Well, to go to a swell restaurant without tipping the waiter would be valor"

"I see. And discretion ?"

"That would be to dine at a different restaurant the next day".Can trường và tế nhị

- Can trường và tế nhị khác nhau ra làm sao?

- À, đi ăn ở một nhà hàng xịn mà không buộc boa cho bồi bàn tức là can trường.

- Ra thế. Còn tế nhị?

- Tức là hôm sau nên chọn nhà hàng khác mà ăn.