The Hen And The Dog

The Hen And The Dog

A: "Sorry, old man, that my hen got loose and scratched up your garden"

B : "That's all right, my dog ate your hen"

A : "Fine! I just ran over your dos and killed him".


 

Gà và Chó

A : - Xin lỗi anh bạn vì con gà nhà tôi sút chuồng và bới nát khu vườn của anh.

B : - Không sao đâu, con chó nhà tôi đã xơi tái con gà của anh rồi.

A : - Hay quá! Tôi vừa mới cán chết con chó nhà anh đây này.