Ngữ pháp tiếng Anh: Giới từ- Preposition (phần II)

Một số giới từ thường gặp

 

Ở phần 1, chúng ta đã hiểu được một số kiến thức về giới từ. Trong quá trình học tiếng Anh, các bạn sẽ gặp một số các giới từ sau:

 

 

1) Giời từ chỉ thời gian:

(Preposition for time)

-At : vào lúc ( thường đi với giờ )
-On : vào ( thường đi với ngày )
-In : vào ( thường đi với tháng, năm, mùa, thế kỷ )
-Before: trước
-After : sau
-During : ( trong khoảng) ( đi với danh từ chỉ thời gian )

2) Giời từ chỉ nơi chốn:

(Preposition for Places)

-At : tại ( dùng cho nơi chốn nhỏ như trường học, sân bay...)

-In : trong (chỉ ở bên trong ) , ở (nơi chốn lớn thành phố, tỉnh ,quốc gia, châu lục...)

-On,above,over : trên

_On : ở trên nhưng chỉ tiếp xúc bề mặt.

3) Giời từ chỉ sự chuyển dịch:

(Preposition for move)

-To, into, onto : dến
+to: chỉ hướng tiếp cận tới người,vật,địa điểm.
+into: tiếp cận và vào bên trong vật,địa điểm đó
+onto: tiếp cận và tiếp xúc bề mặt,ở phía ngoài cùng của vật,địa điểm
-From: chỉ nguồn gốc xuất xứ Ex: i come from vietnamese
-Across : ngang qua Ex: He swims across the river. ( anh ta bơi ngang qua sông)
-Along : dọc theo
-Round,around,about: quanh

4) Giới từ chỉ thể cách:

(Preposition for manner)

-With : với
-Without : không, không có
-According to: theo
-In spite of : mặc dù
-Instead of : thay vì

5) Giới từ chỉ mục đích:

(Preposition for purposes)

-To : để
-In order to : để
-For : dùm, dùm cho
-Ex: Let me do it for you : để tôi làm nó dùm cho bạn.
-So as to: để

6) Giới từ chỉ nguyên do:

(Preposition for reasons)

-Thanks to : nhờ ở
-Ex: Thanks to your help, I passed the exam ( nhờ sự giúp đở của bạn mà tôi thi đậu).
-Through : do, vì
-Ex: Don't die through ignorance ( đừng chết vì thiếu hiểu biết).
-Because of : bởi vì
-Owing to : nhờ ở, do ở
-Ex: Owing to the drought,crops are short ( vì hạn hán nên mùa màng thất bát)
-By means of : nhờ, bằng phương tiện

Ý nghĩa của một số giới từ:

1/about:

 • Xung quanh : Ex: I looked about her :tôi nhìn xung quanh cô ấy
 • Khắp nơi, quanh quẩn : Ex: He walked about the yard. hắn đi quanh sân.
 • Khoảng chừng Ex: It is about 3 km : độ khoảng 3km
 • Về Ex: What do you think about that? bạn nghỉ gì về điều đó?


2/Against:

 • Chống lại, trái với Ex: struggle against ... đấu tranh chống lại
 • Đụng phải Ex: He ran against the trunk :hắn chạy đụng vào gốc cây.
 • Dựa vào Ex: I placed her her against the trunk :Tôi để cô ấy dựa vào gốc cây.
 • So với :Ex: The class now has 50 students against 40 last years : lớp có 50 học sinh so với 40 học sinh năm ngoái.
 • Chuẩn bị, dự trù Ex: I saved $2,000 against my study next year : tôi để dành 2.000 đô chuẩn bị cho việc học năm sau.

3/At

 • Tại ( nơi chốn ) Ex: The teacher is at the desk: cô giáo đang ở tại bàn làm việc.
 • Lúc ( thời gian) Ex: I get up at 6.00 : tôi thức dậy lúc 6 giờ
 • Thành ngữ chỉ trạng thái: Ex: -At work : đang làm việc
 • At play : đang chơi
 • At oen's prayers : đang cầu nguyện
 • At ease : thoải mái
 • At war : đang có chiến tranh
 • At peace : đang hòa bình
 • Thành ngữ chỉ chiều hướng Ex: -Rush at sb : lao về phía ai
 • Point at : chỉ vào Ex: The teacher pointed at me : cô giáo chỉ vào tôi.
 • Thành ngữ chỉ số lượng Ex: I estimated the class at 50 : tôi độ lớp học chừng 50 người.

4/BY:

 • Kế bên, cạnh Ex: I sat by her : tôi ngồi cạnh cô ấy
 • Trước Ex: You must come here by ten o'clock : bạn phải đến đây trước 10giờ.
 • Ngang qua Ex: She passed by my house : cô ấy đi ngang qua nhà tôi.
 • Bởi Ex:The cake was made by me : cái bành được làm bởi tôi.
 • Ở chổ Ex: I took her by the hand. tôi nắm tay cô ấy
 • Theo Ex: Don't judge people by their appearances : đừng xét người theo bề ngoài.
 • Chỉ sự đo lường Ex: They sell beer by the litter : họ bán bia tính theo lít.

Một số thành ngữ:

 • Little by little : dần dần
 • day by day : ngày qua ngày
 • Two by two : từng 2 cái một
 • by mistake : do nhầm lẫn.
 • Learn by heart : học thuộc lòng.

5/FOR

 • Vì , cho : I bring something for you : tôi mang vài thứ cho anh
 • chỉ thời gian: I have lived here for 2 years : tôi đã sống ở đây được 2 năm
 • Chỉ nguyên do: I was punished for being lazy : tôi bị phạt vì lười
 • Chỉ chiều hướng : She left for Hanoi : cô ấy đi HN
 • Chỉ sự trao đổi : I paid $3 for that book : tôi trả 3 đô để mua quyển sách đó


6/FROM

 • Từ (một nơi nào đó ): I went from home ( tôi từ nhà đến đây)
 • Chỉ nguồn gốc : I am from Hanoi ( tôi từ HN đến)
 • Từ + thời gian : From Monday to Saturday ( từ thứ hai đến thứ bảy)
 • Chỉ sự khác biệt : I am different from you ( tôi khác với bạn)
 • Chỉ nguyên nhân: Ex: -I suffer from headaches : ( tôi bị nhức đầu)

7/IN

Chỉ nơi chốn:

 • Chỉ thời gian:
 • Buổi : In the moning
 • Từ tháng trở lên: in May , in spring, in 2008, in the 19th century.


Chỉ trạng thái

 • Be in debt : mắc nợ
 • Be in good health : có sức khỏe
 • Be in danger : bị nguy hiểm
 • Be in bad health : hay đau yếu
 • Be in good mood : đang vui vẻ
 • Be in tears : đang khóc

Một số thành ngữ khác

 • -In such case :trong trường hợp như thế
 • -In short, in brief : tóm lại
 • -In fact : thật vậy
 • -In other words : nói cách khác
 • -In one word : nói tóm lại
 • -In all: tổng cộng
 • -In general : nói chung
 • -In particular : nói riêng

 

Bài tập về giới từ trong tiếng anh

I. Chọn MỘT trong HAI giới từ trong ngoặc để điền vào chỗ trống trong mỗi câu.

1. Tell us something ________ your holiday. (about/ on)

2. I sometimes wonder ________ my old friend, where she is now and what she's doing. (form/ about)

3. The glass is full _____ water. (of/ with)

4. They congratulated the speaker _____ his speech. (on/ with)

5. He seemed very bored ______ life. (of/ with)

6. I don't get on very well ____ him. (to/ with)

II. Chọn MỘT trong BA giới từ trong ngoặc để điền vào chỗ trống trong mỗi câu.

1. I won't see you______ Friday. (till/ for/ in)

2. You must clean this table _____ ink spots. (out of/ of/ from)

3. He is just getting _______ his severe illness. (out of/ out/ over)

4. My house is just ______ the street. (on/ across/ beside)

5. My mother is a true friend ______me. (for/ to/ with)

6. Aren't you glad that you went to the party with us_______all? (after/ in/ with)

III. Chọn MỘT trong BỐN giới từ trong ngoặc để điền vào chỗ trống trong mỗi câu.

1. He made a speech______ this subject. (on/ at/ in/ from)

2. He complained ______ the children ______ the mess they've made. (of-about/ about-to/ to-about/ about-of)

3. Turn this passage from English_______ Spanish. (with/ about/ to/ into)

4. I'm not very good ______ making decisions. (on/ at/ for/ in)

5. I will stay in London_____ about three weeks. (for/ during/ since/ at)

6. She reminds me_______ my mother. (with/ to/ by/ of)

IV. Điền vào mỗi chỗ trống một giới từ đúng.

1. The boat moved slowly _______ the coast.

2. She spends a lot _______ time _____ her English.

3. I'm going______ the shop to buy some milk.

4. "Where's Tom?" - "He's ______ the kitchen making some coffee."

5. Shelly sat here _______ me.

6. The train will leave ______ five minutes.

Hãy gửi thư hoặc liên hệ với chúng tôi để biết đáp án chính xác.

Để biết thêm thông tin về các khóa học và các chi tiết khác, xin vui lòng liên hệ:
Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Vietnam

Địa chỉ: số 83, Nguyễn Ngọc Vũ ,Trung Hòa ,Cầu Giấy ,Hà Nội 
Điện thoại: 024 3856 3886 / 7
Email: customerservice@oxford.edu.vn