CÁCH LÀM MATCHING HEADING

Bài thi Matching headings – nối tiêu đề là dạng bài sẽ xuất hiện trong Ielts reading. Nhiệm vụ của thí sinh là nối 5-7 tiêu đề cho các đoạn văn trong bài văn. Đề thi sẽ có nhiều tiêu đề hơn đoạn văn và thí sinh sẽ phải lựa chọn để nối với nội dung đúng của đoạn văn trong bài.


  • Đây là dạng bài khó trong phần thi IELTS Reading và thường rất tốn thời gian.
  • Dạng bài được hỏi đầu tiên đối với mỗi passage, tuy không phải mọi passage đều được hỏi Heading, nhưng nếu có thì sẽ hỏi đầu tiên.
  • Phần Heading sẽ gợi ra ý chính của passage.


Đây là các bước bạn nên áp dụng để làm dạng bài này:
Bước 1: Đọc các heading và đánh dấu keyword của mỗi heading. Bạn đánh dấu keyword chỉ đơn giản đẻ dễ tìm ý chính khi bạn nhìn lại heading thôi, chứ không phải để sau đó dò tìm keyword trong passage. Vì đặc điểm nổi bật của dạng bài heading là phải hiểu và nắm bắt được ý chính của cả passage. Nhiều lúc keyword bạn đánh dấu có thể không xuất hiện trong passage.
Bước 2: Đọc từng paragraph, tìm câu chủ đề hoặc ý chung nhất và trả lời câu hỏi. Nói các bước ra rất đơn giản, nhưng tìm câu chủ đề không hề dễ dàng.
* Lưu ý về topic sentences:
Câu chủ đề(Topic sentence), định nghĩa khái quát là câu nêu lên ý chung của toàn đoạn, không có nhiều chi tiết cụ thể, bởi vì các chi tiết cụ thể sẽ được nêu ra trong các câu khác của paragraph (các câu này gọi là supporting sentence)
Một vài cách để tìm topic sentence:
– Dựa vào vị trí: câu chủ đề thông thường nằm ở đầu đoạn là nhiều nhất. Thông thường thứ nhì là vị trí cuối đoạn. Thứ ba là cách đặt câu chủ đề là câu thứ hai của đoạn văn (điều này thường được áp dụng khi câu đầu tiên của đoạn văn là câu hỏi, hoặc từ bắt đầu câu thứ hai là But, However, Yet, …). Thông thường thứ tư là câu chủ đề nằm ở giữa đoạn văn. Nếu không rơi vào 3 trường hợp trên thì chỉ còn trường hợp topic sentence ở giữa đoạn văn. Tuy nhiên các bạn nên cẩn thận, vì có nhiều đoạn văn không có topic sentence, khi đó cách duy nhất là đọc cả đoạn để tìm xem ý chung nhất của đoạn ấy là gì.
– Cũng có thể dựa vào transitional word để phân biệt topic sentence và supporting sentence: Topic sentence thường bắt đầu bằng các từ But, Yet, The point is, The truth is, Above all, Obviously, Overall, In reality, In general, The main point is, …, còn câu supporting sentence thì thường có các từ như: For example, Notably, First-second-last, For instance, Take … as an example, Particularly, to illustrate….
– Một vài cách khác để tìm topic sentence:
  • Chú ý bỏ qua các câu hỏi, câu hỏi không phải là câu chủ đề.
  • Các câu có chủ ngữ pronoun (they, it, he, she…) thường không phải là topic sentence, do pronoun được dùng để thay thế cho một danh từ đã được nhắc đến ở câu trước cho nên các câu có pronoun thường chỉ là để đưa thêm các “detail” cho các câu trước đó.
Trường hợp không tìm được topic sentence thì các bạn hãy chịu khó đọc cả đoạn để tìm ý chính của đoạn đó nói về vấn đề gì.