Borrowing Money

Borrowing Money


Glad to see you, old man. Can you lend me five dollars ?"

"Sorry, but I haven't a cent with me today"

"And at home ?"

"They're all very well, thank you, very well".


Vay tiền

- Gặp anh thật quý hóa quá, anh bạn. Cho tôi vay mười đô được không?

- Rất tiếc là hôm nay tôi không có một xu trong người.

- Còn ở nhà thì sao?

- Ở nhà ai cũng khoả cả, cám ơn anh, khỏe lắm.