Các loại câu trong tiếng Anh

Cùng tìm hiểu các loại câu trong tiếng Anh giúp bạn học tốt hơn.

Trong quá trình học tiếng Anh, bạn sẽ thấy rằng thực ra tiếng Anh chỉ có 4 loại câu chính như sau:

cac-loai-cau-trong-tieng-anh

 

1. Simple Sentences (câu đơn)

Chỉ có 1 mệnh đề chính, nghĩa là có 1 chủ ngữ và 1 động từ.

Có thể chủ ngữ là 2 danh từ nối bằng 'and' hoặc có 2 động từ nối bằng 'and' nhưng vẫn là 1 câu đơn thôi.
Ví dụ:

I went to the supermarket yesterday.
Mary and Tom are playing tennis.
My brother ate a sandwich and drank beer.

2. Compound Sentences (câu kép/ ghép)

- Có 2 mệnh đề chính, nối nhau bằng liên từ (như and, but, so, or...) và phải có dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy phía trước liên từ.
Ví dụ:
His father is a doctor, and/but his mother is a writer.
We missed the bus, so we came to work late.

- Nếu hai mệnh đề ngắn quá, có thể không dùng dấu phẩy.
Ví dụ:
I talked and he listened.

Lưu ý: trong tiếng Việt bạn có thể dùng dấu phẩy giữa hai mệnh đề chính nhưng trong tiếng Anh tuyệt đối không được mà phải sử dụng liên từ.

3. Complex Sentences (câu phức)

Đây là loại câu mà các bạn luyện thi IELTS cần phải quan tâm nhiều.
- Có 1 mệnh đề chính (independent clause)1 hay nhiều mệnh đề phụ (dependent clause) (nhưng thường là 1 mệnh đề phụ). Hai mệnh đề thường được nối với nhau bởi dấu phẩy hoặc các liên từ phụ thuộc.
When I came, they were watching TV.
We'll go out if the rain stops.

Một số liên từ phụ thuộc:

After,although,as,as if,as long as,as much as,as soon as,as though

Because,before

Even if,even though, if

In order to,in case, once

Since,so that, that, though

Unless, until, when, whenever, whereas, where, wherever,while

4. Compound-Complex Sentences (hoặc Mixed Sentences) (câu phức tổng hợp)

Là câu có ít nhất 2 mệnh đề chính và ít nhất 1 mệnh đề phụ

Ví dụ:

Although I like camping, I haven’t had the time to go lately, and I haven’t found anyone to go with.

 

Để tham khảo các khóa học và biết thêm chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi:

Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Vietnam
Địa chỉ: Số 83 ,Nguyễn Ngọc Vũ,Trung Hòa ,Cầu Giấy , Hà Nội 
Điện thoại: 04 3856 3886 / 7
​Email: customerservice@oxford.edu.vn