Danh sách các học viên có điểm SAT > 1800 trong 6 tháng gần đây

Danh sách một số học viên tại trung tâm tiếng Anh Oxford English UK Vietnam trong vòng 6 tháng trở lại đây.
 
STT Họ và tên Ngày sinh Điểm SAT
1 Lê Bảo Trung 11/04/1997 2020
2 Nguyễn Thục An 11/10/1998 2200
3 Trần Thuỷ Tiên 21/05/1996 2000
4 Nguyễn Hữu Khoa 15/01/1998 1980
5 Trần Phương Thảo 30/06/1996 2100
6 Phạm Nhật Quang 24/09/1997 2180
7 Nguyễn Phương Thảo 21/04/1996 2150
8 Đỗ Phương Linh 04/10/1997 2000
9 Nguyễn Hữu Khoa 28/09/1997 2030
10 Trần Thuỳ Dương 30/11/1996 2050
11 Nguyễn Minh Tuấn 26/12/1998 2140
12 Đặng Trần Hiếu 20/05/1997 2240
13 Nguyễn Quang Anh 12/08/1996 2250
14 Trần Anh Đức 24/12/1997 2170
15 Lê Thị Hằng 23/06/1998 2230
16 Nguyễn Thị Hoàng Anh 25/03/1997 2130
17 Ngô Hải Hà 31/05/1996 2200
18 Đỗ Nhật Minh 10/07/1997 2100
19 Nguyễn Minh Phương 11/02/1998 2260
20 Hoàng Văn Hưng 25/05/1997 2210
21 Nguyễn Thị Liên 21/06/1996 2150
22 Nguyễn Đức Quang 20/05/1995 2210